DIJASPORA
 



Staistički podaci po popisu iz 2003 o radnicima u inostranstvu

Spisak naših iseljenika u Švajcarskoj sa adresama stanovanja    potreban Acrobat Reader